Gdzie znajduje się Uniwersytet St. John? (2023)

język angielski Gimnazjum

Odpowiedzi

odpowiedź 1

St. John's University znajduje się w Nowym Jorku.

St John's University to prywatna college, w której czesne jest wymienione na 38 000 USD w 2016 roku. W tej chwili w kampusie zapisuje się około 20 tysięcy studentów i ponad 70% na żywo na terenie kampusu.St. John's kojarzy się z NCAA I, obejmującym baseball, koszykówkę, bieg krzyżowy, golf, ogrodzenie, piłkę nożną, lacrosse, tenis, softball, lekkoatletykę i siatkówkę.

Odpowiedź 2

Nowy Jork
Mam nadzieję że to pomoże

Powiązane pytania

Plzzz Help 1. Podaj mi przykład o hiperbinie

2. Udawaj mi przykład o idiomie

3. Udawaj mi przykład o podobnej

4. Udawaj mi przykład o metaforze

Odpowiedzi

Hiperbole-byłem tak głodny, że mogłem zjeść konia!
Idiom przycięte do pościgu!
Podobieństwo- była głośna jak megafon!
Metafora- była megafonem!

Jakie są przykłady języka figuratywnego w liczbach gwiazd

Odpowiedzi

Po prostu zaczynamy uczyć się tej lekcji dzisiaj
Myślę, że to metafora

Jakie dwie mieszane liczby mają sumę 3

Odpowiedzi

Dwie mieszane liczby, które mają sumę trzech, to 1 1/2 + 1 1/2 i oczywiście 1 + 2 mam nadzieję, że to pomoże.

Idk, ale to łatwe pytanie 2 i 1 równa się 3

Znajdź medianę 5,7,8,8,10,12

Odpowiedzi

Mediana wynosiłaby 8, ponieważ liczba ta jest pośrodku.

6 zdania o tym, dlaczego powinienem być w szkole

Odpowiedzi

Po pierwsze: więc mogę się nauczyć
Po drugie: tak lepiej w testach
Po trzecie: naucz się czytać
Cztery: naucz się, jak Wright
Piątek: więc mogę poznać moje liczby
Six: Mogę znać moje ABC Seven: Mogę być mądry

1 Otrzymasz edukację.
2 Otrzymasz dobrze płatną karierę lub pracę.
3 Otrzymasz pieniądze.
4 Będziesz mądry.

Które słowo w zdaniu jest predykat nominalny?Ta burza może stać się ogromnym huraganem.A. Ogromny B. Storm C. Huragan D.

Odpowiedzi

Odpowiedź brzmi c.Bo stają się oznacza, że huragan stanie się burzą.:)

Plz Help!Które słowa składają się na frazę przysłówkową w zdaniu?
Które słowo modyfikuje fraza przysłówkowa?
Zimą cała nasza rodzinna jeździ codziennie.

A. Cała rodzina;modyfikuje łyżwy
B. Cała nasza;modyfikuje rodzinę
C. zimą;modyfikuje łyżwy
D. łyżwy codziennie;modyfikuje rodzinę

Odpowiedzi

Fraza przysłówkowa w tym zdaniu jest zimą i modyfikuje czasowniki. Ponieważ mówi się o czasie, w którym cała rodzina jeździ codziennie.
Prawidłowa odpowiedź ISC.

Prawidłowa odpowiedź to d

Które słowo lub słowa w zdaniu są predykatowi nominatywne?Moi najlepsi przyjaciele zawsze będą Kate i Allen.A. Kate, Allen B. Kate C. Allen D. Najlepsi przyjaciele

Odpowiedzi

Nominatywy predykatu są rzeczownikami, które podążają za czasownikiem łączącym (takie jak Asto, aby się wydawać, itp.).W tym zdaniu predykate nominacje są i Allen. Prawidłowa odpowiedź to A.

Znajdź parę słów, które mają taki sam rodzaj relacji jak para ponumerowana.DeSultory: dokładny ::

A. Valeric: Heroiczne
B. powszechne: oczywiste
C. skrajne: nieszczęśliwe
D. Nieelastyczne: odporne

Odpowiedzi

Jego D: Nieelastyczne: odporne.Te dwa słowa są przeciwne do siebie.

W której sytuacji najbardziej odpowiednie byłyby skróty i „tekst mówią”?Odpowiadanie na eseje na egzaminie wypełniające podanie o pracę wysyłającym nauczyciela w celu uzyskania pomocy w napisaniu notatki do znajomego]

Odpowiedzi

Pisząc notatkę do przyjaciela.Wszystkie pozostałe wymagają odpowiedniej pisowni, gramatyki, kapitalizacji itp.

Pisanie notatki do przyjaciela to właściwa odpowiedź, mam nadzieję, że to pomogło !!;)

Który czasownik zgadza się z jego przedmiotem?Ci strażnicy __________ przy wejściu.A. Stand B. stoi C. Stands D.

Odpowiedzi

A. Stand.

Ci strażnicy stoją przy wejściu.

Temat jest formą inplural.Dlatego czasownik musi być również w postaci liczby mnogiej.

Reszta wyborów jest w postaci czasownika pojedynczego.

Temat jest liczba mnoga, więc czasownik musi być stojakiem

Jaka jest fraza przysłówkowa w zdaniu?Poniżej półki znalazła rośliny z kwiatami płatków lawendowych i żółtych centrów.A. Poniżej półki B. płatków lawendy C. Z Zasoby pytań Blooms

Odpowiedzi

Klauzule przysłówkowe są grupą słów używanych w przesuwaniu lub dodawaniu znaczenia czasownika, klauzuli, przymiotnika lub innego przysłówka.Te klauzule można użyć, jeśli: Po pierwsze, zdanie zawiera podmiot i predykat.Po drugie, gdy używa się podwładnej koniunkcji i po trzecie, jeśli odpowiada na „pytania przysłówkowe” - kiedy, dlaczego, kiedy i jak.Jest również dodatkowo podzielony na czas, miejsce, sposób, stopień, stan, koncesja i rozum.W zdaniu: poniżej półki znalazła rośliny z kwiatami płatków lawendowych i żółtych centrów.Wyrażenie przysłówkowe byłoby literą A: poniżej półki

Jakie uzupełnienie jest podkreślone słowo?Czy pożyczyła Larry'ego swojego pudełka znaczników?A. Obiekt pośredni B. Predykat mianujący C. Bezpośredni obiekt D. Predykat przymiotnik (Larry jest podkreślony).

Odpowiedzi

Larry Isindirect Obiekt, Prawidłowa odpowiedź brzmi A. Jeśli w jednym zdaniu znajdują się dwa rodzaje obiektów, zasada polega na tym, że obiekt pośredni idzie pierwszy, a następnie obiekt bezpośredni.Tutaj pole bezpośredni obiekt markerów, które MakeLarryindirect obiekt.
Predykat mianujący i przymiotnik podążaj za czasownikiem łączącym, a ponieważ w tym zdaniu nie ma czasowników linków, te dwie opcje nie mogą być poprawne.

Odpowiedz na pytania przy użyciu wskazówek w nawiasach.Przykład: co robiłeś, kiedy twój brat wrócił do domu? (Miej kolację)
Mieliśmy kolację
1. Co robiła twoja matka, kiedy wstałeś? (Cook)
2. Co robiłeś, kiedy poznałeś Johna? (Idź do domu)
3. Co robiłeś, gdy zadzwonił telefon? (Umyj się)
4. Co robiłeś, kiedy Babcia przybyła (wyczyść mieszkanie)
5. Co robiłeś, kiedy Bob przyszedł do szkoły? (Zagraj na szkolnym podwórku)

Odpowiedzi

1. gotowała
2. Wracałem do domu.
3. Zmyłem.
4. Sprzątałem.
5. Graliśmy na szkolnym podwórku

mam nadzieję że to pomoże:)

A. gotowała.
B. Wracałem do domu.
C. Madiłem.
E. Sprzątałem mieszkanie.
JEŚLI.Grałem na szkole szkolnej.

Mam nadzieję, że to pomogło.

Fragment: Alfred The Great - Part B Lance Carson

Po tym Alfred zgodził się pokój i przez następne pięć lat Duńczycy ________12 zajęci w innych częściach Anglii.
Spójrz na pustkę z numerem 12 w fragmencie.Która z tych odpowiedzi poprawnie wypełnia zdanie?
A) są
Bis
C) był
D) były

Odpowiedzi

Odpowiedź:

C.) był

Wyjaśnienie:

Mam to poprawnie na USatestPrep

Odpowiedź:

A

Wyjaśnienie:

Bo podjąłem test

Psy są najlepszym faktem lub opinią Pets

Odpowiedzi

Jest to opinia, ponieważ nie można tego udowodnić w faktach.

To kwestia opinii.Niektórzy myślą, że są i inaczej.
Mam nadzieję, że to ci pomoże!:)

Perspektywa osoby nazywa się punkt widzenia.
prawda czy fałsz

Odpowiedzi

To prawda, że słownik określa perspektywę jako „apointofview”.

To prawda, że słownik określa perspektywę jako „punkt widzenia”.

Ciasto czekoladowe to najlepsza pustynia na świecie

Odpowiedzi

Każdy ma inne opinie.Przykład: bardziej lubię czerwony aksamit.

Więc ... Powiedziałbym opinię.

Jest to opinia, że nikt nie może udowodnić, że jest najlepszy na świecie

Czy brytyjska krótkowłosa ma krótkowzroczny?

Odpowiedzi

Tak, ma krótkie włosy, miałem ten qeustion w Clark Shaw

Jakie są 3 specyficzne przykłady postaci w Romeo i Julii, które odzwierciedlają wady ludzkiej natury?

Odpowiedzi

Romeo i Juliet są dobrze cesensowaną i popularną historią miłosną o dwóch młodych ludziach spotykających się nawzajem i uderzono ich miłością pierwszego wzroku.Ich miłość do siebie jest tak silna, że spotykają się ze sobą, dopóki nie dowiedzieli się, że oboje pochodzą z rywalizacji rodzin, że bycie razem jest bardzo niemożliwe.Ale Romeo i Juliet pokazali, że miłość może przewyższyć wszystko, co nawet śmierć.Jednak z powodu nieporozumień, nieporozumień i braku czasu, obaj byli ofiarą właściwej miłości w niewłaściwym czasie.To zostało napisane przez Williama Szekspira.

Trzy wady odzwierciedlające ludzką naturę mogą być efektem halo, gdy Romeo po raz pierwszy zobaczył Juliet.
Rozłam między dwiema rodzinami i ich dumą.
Zdrada przyjaciół.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated: 03/01/2024

Views: 6112

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.